2016-01-19
Wirtualne rozstrzyganie sporów konsumenckich już wkrótce możliweUnia Europejska tworzy internetową platformę ODR, czyli platformę elektroniczną umożliwiającą zgłoszenie sprawy podmiotowi ADR przez Internet i rozwiązanie sporu bez obecności stron. Platforma startuje w połowie lutego 2016 roku. Jednakże już od 9 stycznia 2016 r. należy informować klientów o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy.

Współautorką artykułu jest dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska

W dniu 9 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) oraz rozporządzenie wykonawcze 2015/1051 z 1 lipca 2015 r. Oba akty obowiązują bezpośrednio (nie wymagają implementacji) i wprowadzają nowy sposób rozwiązywania sporów na linii konsument-przedsiębiorca związanych z zakupami przez Internet.

Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich (Rozporządzenie ODR) wprowadza tzw. platformę ODR (ODR - Online Dispute Resolution), która jest alternatywną metodą rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) przeniesioną do Internetu. Dzięki niej niezadowoleni z transakcji konsumenci lub przedsiębiorcy będą mogli kontaktować się ze sobą w sprawach związanych z zamówionymi towarami lub usługami bez bariery językowej. Spór pomogą im rozwiązać automatyczne systemy tłumaczenia i niezależni rozjemcy (podmioty ADR). Platforma ma być otwarta dla konsumentów i sprzedawców od 15 lutego 2016 r., natomiast już teraz jest dostępna dla instytucji ADR.

Czym jest ADR?

Podmioty (instytucje) oferujące usługi ADR działają na drodze pozasądowej. W założeniu ADR to alternatywny sposób rozwiązywania sporów, który ma być szybszą, łatwiejszą i tańszą metodą dochodzenia roszczeń bez pośrednictwa sądu powszechnego. Konsumenckie ADR mają natomiast za zadanie pomagać konsumentom w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami np. w przypadku problemów z zakupionym towarem lub zamówioną usługą.

ADR w Unii Europejskiej

ADR w Unii Europejskiej mają długą historię. Niemniej jednak przełomem był rok 2013, w którym przyjęto dwa akty prawne istotne dla ochrony konsumentów i które stanowią pakiet regulacyjny dotyczący alternatywnych metod rozwiązywania sporów:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, zmieniająca rozporządzenie 2006/2004/WE i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa ADR)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013/UE w sprawie internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, zmieniające rozporządzenie 2006/2004/WE i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie ODR)

Dyrektywa ADR przewiduje utworzenie jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów w państwach członkowskich UE. System taki ma objąć spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikłe na tle zawartych umów sprzedaży lub świadczenia usług, w tym umów zawartych za pośrednictwem Internetu i umów transgranicznych. Termin implementacji dyrektywy minął dnia 9 lipca 2015 r. Obecnie trwają w Polsce prace nad projektem założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Rozporządzenie ODR jest uzupełnieniem Dyrektywy ADR, które przewiduje utworzenie platformy elektronicznej umożliwiającej zgłoszenie sprawy podmiotowi ADR przez Internet i rozwiązanie sporu bez obecności stron.

Dlaczego UE promuje metody ADR i ODR?

Podobnie jak inne konsumenckie akty prawne UE, także Dyrektywa ADR i Rozporządzenie ODR mają dać nowy impuls do rozwoju rynku wewnętrznego. Sprawnie funkcjonujące w całej UE procedury ADR mają zachęcić konsumentów do e-zakupów na jednolitym rynku dzięki ułatwieniom w rozwiązywaniu problemów występujących przy takich zakupach. Celem Rozporządzenia ODR jest przyczynianie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności jego aspektu cyfrowego dzięki stworzeniu europejskiej platformy ODR ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Skuteczne procedury ODR mają skutkować wzrostem zakupów online, zwłaszcza od sprzedawców z innych krajów UE.

Platforma ODR jest kolejnym po Dyrektywie w sprawie praw konsumenta krokiem w stronę ujednolicenia europejskiej przestrzeni prawnej związanej przede wszystkim z handlem elektronicznym na linii konsument-przedsiębiorca.

Platforma ODR

Rozporządzenie ODR ma umożliwić konsumentom i przedsiębiorcom zgłaszanie sporów dotyczących zakupów internetowych podmiotom oferującym usługi ADR online, za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (Platforma ODR). Platforma ODR ma gromadzić wszystkie krajowe podmioty oferujące usługi ADR w jednym punkcie dostępu. Platforma ma mieć postać interaktywnej strony internetowej dostępnej bezpłatnie we wszystkich językach urzędowych UE.

Za pośrednictwem takiego portalu konsument lub przedsiębiorca będą mogli w swoim języku ojczystym wypełnić formularz skargi i za pośrednictwem platformy przesłać go drugiej stronie konfliktu.

Schemat procedury ODR w pigułce

  1. Skarżący wypełnia formularz skargi online i przesyła go za pośrednictwem Platformy ODR do oponenta. Skarżący podaje w skardze również podmiot ADR, któremu chciałby przekazać swoją sprawę do rozstrzygnięcia.
  2. Jeżeli druga strona wyrazi zgodę na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu, akceptuje wybór podmiotu ADR dokonany przez skarżącego lub dochodzi do wspólnego wybrania innego rozjemcy. Termin na dojście do porozumienia w sprawie wyboru podmiotu ADR wynosi 30 dni.
  3. Jeżeli w ciągu 30 dni strony nie dojdą do porozumienia co do wyboru podmiotu ADR, skarga nie będzie dalej rozpatrywana. Taki sam skutek ma odmowa podjęcia się przez wybrany podmiot ADR rozstrzygnięcia sporu.
  4. Po wyborze podmiotu ADR wszystkie akta sprawy za pomocą platformy ODR przesyłane są do rozpatrzenia przez wybrany podmiot ADR. Dzięki pośrednictwu platformy ODR na każdym etapie postępowania wszelkie pisma związane z procedurą rozstrzygnięcia sporu są automatycznie tłumaczone na język urzędowy kraju strony postępowania.
  5. Rozstrzygnięcie sporu powinno zapaść w terminie 90 dni od przekazania sprawy wybranemu podmiotowi ADR. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku bardzo zawiłych sporów.

Przedmiotem rozstrzygnięcia w ramach Platformy ODR będą mogły być jedynie kwestie wzajemnego wykonania zobowiązań wynikających z umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawartych na odległość.

Dodatkowo, Rozporządzenie ODR przewiduje otwarcie w każdym państwie członkowskim minimum jednego punktu kontaktowego ODR, gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli uzyskać poradę, jak korzystać z Platformy ODR i w jaki sposób skutecznie rozwiązać spór transgraniczny.

Podsumowanie

Pomimo że Rozporządzenie ODR obowiązuje od 9 stycznia 2016 r., jeszcze przez ponad miesiąc dostęp do Platformy ODR będą miały tylko podmioty ADR, tak aby mogły zapoznać się z funkcjonowaniem Platformy ODR zanim zaczną jej używać przedsiębiorcy i konsumenci. Termin otwarcia Platformy ODR dla stron sporów wyznaczono na 15 lutego 2016 r. Nie jest jeszcze przesądzone, jaki podmiot będzie pełnił w Polsce rolę punktu kontaktowego.

Niemniej jednak już teraz przedsiębiorcy powinni pamiętać o zaktualizowaniu swoich regulaminów sprzedaży. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować go o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – a więc również o procedurze wynikającej z rozporządzeń dotyczących ODR. Ponadto, co wynika wprost z art. 14 ust. 1 rozporządzenia 524/2013, na stronach internetowych przedsiębiorców powinien pojawić się link do strony internetowej nowo powstałej Platformy ODR.

Trudno na dzień dzisiejszy ocenić ryzyko związane z działaniem Platformy ODR. Pewne trudności mogą ujawnić się dopiero po jakimś czasie i dotyczyć w szczególności automatycznych tłumaczeń dokumentów, co w spornych sytuacjach może stanowić dodatkowy problem.

 

Wspóautorką wpisu jest Katarzyna Lejman.


Komentarze
Adwokat: Oczywiście jak zawsze w przypadku dopiero wdrażanych rozwiązań istnieje duże obciążenie ryzykiem. Tradycyjnie czas pokaże, czy platforma zda egzamin i usprawni proces dochodzenia roszczeń.
2016-01-26

Aleksandra Kunkiel-Kryńska: Dziękujemy za komentarz. Aby przybliżyć nowe rozwiązania, zdecydowaliśmy się zaproponować przykładowe brzmienie klauzuli \"ODR\" - zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem na na blogu IP w Sieci >>> http://ipwsieci.pl/wpis,120,Jak_dostosowac_regulamin_sprzedazy_online_do_wymogow_Rozporzadzenia_ODR.html
2016-01-27
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

BLOG ARCHIWALNY

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)sprzedaż w internecie (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)poufność (5)dowody (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)art. 14 uśude (3)domeny (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję