2017-11-13
Jak uniknąć pułapek związanych z korzystaniem ze znaków towarowych?

Zanim zaczniemy korzystać z określonych znaków towarowych, warto upewnić się, czy we właściwy sposób nabyliśmy do nich prawa – zaniechania w tym zakresie mogą nas bowiem słono kosztować. Należy pamiętać, że przedmiotem obrotu mogą być prawa ochronne na znaki już zarejestrowane, ale także prawa do oznaczeń dopiero zgłoszonych lub niezgłoszonych wcale. 

Znak towarowy jest swoistym znakiem rozpoznawczym, za pomocą którego przedsiębiorca komunikuje odbiorcy, że ma do czynienia z pochodzącymi od niego towarem lub usługą. Z uwagi na tę funkcję ważne jest, aby oznaczenie to wyróżniało się na tle innych a także, by łatwo zapadło w pamięć odbiorców.

Znaki towarowe oraz właściwie dobrana do nich strategia marketingowa pomagają zdobyć przewagę nad konkurentami, a także zbudować w świadomości konsumentów określone wyobrażenie o towarach lub usługach. Nie ulega wątpliwości, że stanowią one również cenne składniki majątkowe przedsiębiorstwa oraz jego najlepszą wizytówkę.

Dokonanie wyboru oznaczenia, które ma być znakiem towarowym

Dokonując wyboru oznaczenia swoich towarów lub usług, przedsiębiorca może m.in. zamówić u twórcy stworzenie projektu takiego oznaczenia lub wyszukać interesujące go oznaczenie w bazach „wolnych” projektów. Może także zawrzeć umowę dotyczącą zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu znaku skutkującą nabyciem praw ochronnych do tego znaku albo może uzyskać zgodę uprawnionego na współistnienie znaku (list zgody). W każdym przypadku obowiązkiem przedsiębiorcy jest uzyskanie praw do oznaczenia w takim zakresie, w jakim jest to konieczne z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, uwzględniając ewentualne plany ekspansji terytorialnej czy asortymentowej.

Czy można „kupić” znak towarowy?

W związku z powyższym może się pojawić pytanie, od kiedy w zasadzie można „kupić” znak towarowy, czyli od jakiego momentu takie oznaczenie może być przedmiotem obrotu. Sam znak towarowy nie może być przedmiotem obrotu. To, co można „kupić”, to prawa do znaku. Ustawa – prawo własności przemysłowej zasadniczo zakłada, że przedmiotem obrotu (umów o przeniesienie prawa, umów licencyjnych) może być prawo ochronne na znak towarowy. Prawo takie powstaje dopiero w wyniku wydania przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie, a ochrona przysługuje znakowi od daty jego zgłoszenia.

Jednak zgodnie z art. 162 ust. 6 p.w.p., przepisy ust. 1 oraz ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do praw z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne. Oznacza to, że przedmiotem umowy o przeniesienie prawa do znaku towarowego czy umowy licencji może być nie tylko znak już zarejestrowany, ale także znak, który stanowi dopiero przedmiot zgłoszenia. Potwierdza to m.in. stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażone w wyroku z 7 czerwca 2016 r. (II FSK 1408/14), w którym sąd potwierdził zdolność amortyzacyjną prawa ze zgłoszenia znaku towarowego.

W orzeczeniu tym NSA stwierdził:

„W istocie rzeczy tak prawo ochronne na znak towarowy, jak i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji podlegają ochronie prawnej i już ta okoliczność wskazuje, że oba te prawa (…) nadają się do gospodarczego wykorzystania”.

Podobnie w odniesieniu do unijnego znaku towarowego zbywalny charakter prawa ze zgłoszenia potwierdził TS w wyrokach z 4 lutego 2016 r., w sprawie C-163/15, Hassan oraz z 22 czerwca 2016 r. w sprawie C-280/15, Irina Nikołajeva przeciwko Multi Protect OÜ. W drugim z przywołanych orzeczeń TS powołując się na art. 24 Rozporządzenia nr 207/2009 wskazał, że:

„Zgłoszenia unijnych znaków towarowych mogą być przedmiotem różnego rodzaju czynności prawnych, takich jak przeniesienie własności, ustanowienie praw rzeczowych lub licencji, których wspólną cechą jest to, że mają one za przedmiot lub skutek utworzenie lub przeniesienie prawa odnoszącego się do danego znaku towarowego.”

Znaki towarowe będące przedmiotem zgłoszenia lub prawa ochronnego można nabyć m.in. za pośrednictwem platformy IP Marketplace. Platforma ta zarządzana jest przez Duński Urząd Patentowy (Danish Patent and Trademark Office) i służy ułatwieniu komunikacji między stronami potencjalnej transakcji. Negocjacje, zawarcie umowy i jej wykonanie odbywają się poza platformą.

„Zakup” niezarejestrowanych i niezgłoszonych znaków towarowych

Przedmiotem obrotu mogą być także prawa do oznaczeń, które jeszcze nie weszły w fazę zgłoszeniową. Niezarejestrowane, ale funkcjonujące w obrocie oznaczenia, podlegają ochronie na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo do takiego oznaczenia ma charakter majątkowy i może być przedmiotem zbycia, do którego nie mają zastosowania przepisy p.w.p. Przykładowo, grafika, która w przyszłości ma pełnić funkcję znaku towarowego i stać się przedmiotem prawa ochronnego, może być chroniona jako utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Ochrona prawnoautorska powstaje niezależnie od spełnienia żadnych formalności z chwilą ustalenia utworu.

Ponadto, na zasadach uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego i prawa autorskiego, dopuszczalne jest zawarcie umowy o przyszły utwór, tj. umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Jeżeli przedsiębiorca planuje korzystać z takiego oznaczenia jako znaku towarowego, warto, aby umowa przenosząca prawa do tego oznaczenia, poza wskazaniem zakresu przenoszonych praw autorskich majątkowych, zawierała także wprost zgodę twórcy na uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy (rejestrację) o określonym zasięgu terytorialnym oraz w odniesieniu do określonych klas towarów i usług.

Nabycie praw do niezarejestrowanego oznaczenia powinno poprzedzać także dokładne sprawdzenie, czy nie zachodzi żadna z bezwzględnych przeszkód rejestracji a także, czy oznaczenie to nie koliduje z wcześniejszymi znakami towarowymi. Nie można bowiem zapominać o wynikającym z art. 228 ust. 4 p.w.p. domniemaniu powszechnej znajomości treści wpisów zawartych w rejestrze.

 

 

Artykuł autorstwa dr Darii Gęsickiej.


Komentarze
Bartez: Dzień dobry. Mam pytanie czy można przenieść prawa, udzielić licencji do słownego niezarejestrowanego znaku towarowego, który nie jest utworem?
2017-11-13

Daria Gęsicka: Zasadniczo, możliwe jest udzielnie licencji lub przeniesienie prawa od niezarejestrowanego oznaczenia, nawet jeżeli nie jest utworem. Oznaczenie takie może podlegać ochronie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (m.in. ochronie dla dóbr osobistych jako element szeroko rozumianej twórczości osoby fizycznej lub renomy osoby prawnej) lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niekiedy ograniczenia co do obrotu mogą wynikać z funkcji, jaką pełni oznaczenie. Przykładowo, jeżeli stanowi firmę przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami k.c. nie będzie możliwe przeniesienie praw do niego.
2017-11-15

Marek: Oj ważny temat. Powinno się o nim częściej mówić
2017-12-01
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)sklep internetowy (11)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)numer IP (10)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję