2013-09-13
Czy można zmienić regulamin serwisu internetowego? Część 2

Autorem tego wpisu jest Wiktor Rainka.

Nadszedł czas na zapowiadaną analizę klauzul dotyczących zmiany regulaminu, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez UOKiK.

Klauzule te można podzielić na dwie grupy:

1) Klauzule umożliwiające wprowadzanie zmian w regulaminie bez ograniczeń (zawsze abuzywne):

2) Klauzule umożliwiające wprowadzanie zmian w regulaminie w określonych sytuacjach:

Jakie klauzule dotyczące zmiany treści regulaminu będą abuzywne?

Analiza powyższych klauzul prowadzi do wniosku, że zawsze abuzywne będą klauzule czysto blankietowe, wskazujące tylko, że można zmienić regulamin, ale bez dodatkowych zastrzeżeń. Na pewno niedozwolone jest również wprowadzenie do regulaminu postanowień wskazujących, że zmiany mogą być wprowadzane z „ważnych powodów”, bez ich dokładniejszego określenia.

To, że takie klauzule znajdują się w rejestrze, nie jest zaskoczeniem. Ciekawie się robi, gdy przystąpimy do analizy klauzul, które odnoszą się do okoliczności stanowiących „ważne powody” umożliwiające wprowadzenie zmian do regulaminu.

Analiza klauzul uznanych za abuzywne wskazuje, że ryzykowne byłoby uznawanie szerokich klauzul typu „ważne warunki ekonomiczne” czy też „ważne przyczyny marketingowe” za takie „ważne powody”. Można zrozumieć takie stanowisko – w końcu klauzula powinna być na tyle skonkretyzowana, aby chronić konsumenta przed arbitralnością drugiej strony.

Zaskoczenie budzi jednak abuzywność klauzul umożliwiających zmianę regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa. Jak bowiem powinien postąpić usługodawca w sytuacji, gdy zmiana przepisów zobliguje go do wprowadzania zmian do regulaminu (np. do poszerzenia zakresu możliwości odstąpienia od umowy przez konsumenta)?

Jakie zatem klauzule modyfikujące można stosować w regulaminach?

W celu odpowiedzi na to pytanie należy przede wszystkim rozważyć, które modyfikacje stanowią zmianę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a które nie. Uzasadnione jest stanowisko, że zmiany estetyczne/porządkowe, polegające na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów regulaminu, nie zawsze muszą stanowić zmianę warunków umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W mojej ocenie można również bronić stanowiska dopuszczającego wprowadzanie zmian poprzez dodanie zapisów wymaganych przez zmiany w prawie. Trudno byłoby zaakceptować sytuację, w której usługodawca musiałby w powyższych sytuacjach rozwiązać umowy z użytkownikami i zawrzeć całkowicie nowe umowy na podstawie zmienionych regulaminów.

Pewnym pocieszeniem dla usługodawców jest to, że SOKIK nie uznał dotychczas za niedozwolone postanowień wprowadzających możliwość zmiany regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług. Taka zmiana powinna być zatem możliwa do wprowadzenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy serwis zaczyna zapewniać nowe świadczenia na rzecz swoich użytkowników (np. serwis wymiany plików wprowadza elementy serwisu społecznościowego).

Co jednak w sytuacji, gdy usługodawca ogranicza działalność i rezygnuje ze świadczenia pewnego rodzaju usług? Co do zasady, rozszerzanie oraz zawężanie prowadzonej działalności mieści się w zagwarantowanej konstytucyjnie wolności gospodarczej. W związku z tym nie powinno się zabraniać usługodawcy internetowemu ograniczenia świadczonych usług, o ile jednak zabezpieczy on odpowiednio interesy usługobiorcy (np. w przypadku płatności „z góry” będzie świadczył usługi do końca opłaconego okresu).

Jak wprowadzić zmiany?

Kolejnym istotnym aspektem omawianego tematu jest to, w jaki sposób można wprowadzić zmiany do regulaminu, zwłaszcza w przypadku nowych funkcjonalności lub zmian w zakresie świadczonych usług. Dla oceny tej kwestii możemy sięgnąć zarówno do kodeksu cywilnego (art. 3841 kc), jak również per anologiam do ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne, która wprowadza zasady informowania o zmianach w umowie wprowadzanych przez dostawców telekomunikacyjnych (art. 60a). Oczywiście regulacje tej drugiej ustawy są zbyt restrykcyjne, aby stosować je w stosunku do wszystkich usługodawców internetowych, jednak wskazują one na pewne podstawowe wymogi, które wydają się być uzasadnione z punktu widzenia podstawowych zasad związanych z ochroną konsumentów.

Przede wszystkim konsument powinien być poinformowany o planowanych zmianach z wyprzedzeniem, umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji. Nowy regulamin musi być także konsumentowi doręczony lub udostępniony w taki sposób, aby mógł go przechowywać lub odtwarzać. Konsument powinien mieć również możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji planowanych zmian. Takie wypowiedzenie nie powinno naruszać praw nabytych uprzednio przez konsumenta, np. możliwości korzystania z usługi w okresie już opłaconym, na dotychczasowych zasadach. Tego typu rozwiązania nie powinny być uznawane za klauzule abuzywne.

Nieprawidłowe jest natomiast często stosowane rozwiązanie, iż zmiana następuje z upływem określonego terminu od publikacji zmienionego regulaminu. W takiej sytuacji możliwość zapoznania się ze zmianami przez konsumenta jest w praktyce iluzoryczna.

Uwagi końcowe

Zdarza się, że sąd uznaje za abuzywne postanowienia, które nie odbiegają od uprawnień usługodawcy nadanych przez prawo lub których abuzywność trudna jest do dostrzeżenia nawet po głębszej analizie. Można przywołać w tym miejscu wyrazisty przykład zapisów o nieponoszeniu odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług internetowych wobec użytkownika. Mimo, że usługodawca na zasadach ogólnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za to, że użytkownik nie miał dostępu do Internetu i nie mógł wskutek tego korzystać z usługi (brak winy), to wpisanie tej zasady do regulaminu skutkuje ryzykiem uznania zapisu za abuzywny, gdyż z góry wyłącza on odpowiedzialność usługodawcy za działania osób trzecich. Sprawia to, że usługodawca internetowy nigdy nie może mieć pewności odnośnie nieabuzywnego charakteru postanowień zawartych w regulaminie. W tym zakresie działania na rzecz ochrony praw konsumenta doprowadziły do powstania niepewności prawnej po stronie przedsiębiorców.

Ta sytuacja sprawia także, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest tworzenie dopracowanych regulaminów, uwzględniających powyższe ryzyka, już przy rozpoczęciu świadczenia usług drogą elektroniczną. Pozwala to uniknąć problemów związanych ze zmianami w przyszłości.

Jak widać, wprowadzenie zmian do już opublikowanego regulaminu może nie być takie łatwe. Często stosowane rozwiązania „najpierw uruchamiamy usługę, potem tworzymy regulamin" albo „umieśćmy standardowy regulamin, a potem go zmienimy", niestety nie sprawdzają się w praktyce i generują niepotrzebne kłopoty prawne, które mogą jedynie utrudnić skupienie się na istocie prowadzonego przedsięwzięcia. 


Komentarze
Krzysztof | Konsument w sieci: "Zaskoczenie budzi jednak abuzywność klauzul umożliwiających zmianę regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa". Nie każda zmiana prawa uzasadnia zmianę regulaminu,a tylko taka zmiana, która ma wpływ na stosunku określone w tym regulaminie. "Pewnym pocieszeniem dla usługodawców jest to, że SOKIK nie uznał dotychczas za niedozwolone postanowień wprowadzających możliwość zmiany regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług. Taka zmiana powinna być zatem możliwa do wprowadzenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy serwis zaczyna zapewniać nowe świadczenia na rzecz swoich użytkowników (np. serwis wymiany plików wprowadza elementy serwisu społecznościowego)" Wszystko zależy, jak to zostanie określone w regulaminie. Nie każda zmiana funkcjonalności może pozostać bez wpływu na relacje pomiędzy stronami umowy. Odsyłam w tym zakresie np. do raportu Prezesa UOKiK (str. 70-72) - http://uokik.gov.pl/download.php?plik=12543 Dotyczy on wprawdzie umów finansowych, których trwałość należy chronić w dużo większym stopniu niż umowy nabycia produktu w sklepie internetowym. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, w której to w ramach "ulepszenia funkcjonalności" przedsiębiorca wprowadza konieczność przydzielenie numeru RMA w związku ze składaną reklamacją. Zmiana ma przyspieszyć rozpatrywanie reklamacji, ale jeśli przyjrzeć jej się od strony formalnej to będzie ona niekorzystna dla konsumentów. Zresztą takie postanowienie należałoby uznać za naruszenie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2013-09-13

Wiktor Rainka (autor): Zgadzam się z Panem, że do każdej konkretnej zmiany regulaminu należy podejść indywidualnie, oceniając ją pod kątem wszystkich przepisów, które mogą mieć zastosowanie. Ważne jest jednak aby nie wprowadzać ogólnych ograniczeń na zasadzie można / nie można zmienić regulaminu. Zmiana zmianie nierówna jedna może nie mieć wpływu na stosunek prawny z uczestnikami, inna może naruszać jego prawa.
2013-09-17

Dawid: Najlepszym "bezpiecznikiem" dla przedsiębiorcy w tym wypadku pozostaje ograniczenie stosowania ważnej przyczyny, jaką niewątpliwie jest zmiana prawa, do zakresu w jakim ta zmiana wpływa na nasz regulamin.
2013-09-18

Agnieszka: Artykuł i komentarz do niego oceniam jako bardzo przydatne
2013-09-17

Wiktor Rainka (autor): bardzo dziękuję.
2013-09-17

Wanda: Jak prawidłowo powinien wyglądać w regulaminie sklepu internetowego zapis o zmianie regulaminu ?
2016-02-07

Tomasz Zalewski: W naszym wpisie opisaliśmy podstawowe zasady projektowania takiego zapisu regulaminu. Ale konkretny zapis zależy od wielu czynników, w tym od stosowanego oprogramowania sklepu, które często wymusza konkretne rozwiązania prawne. Dlatego przygotowanie takiego zapisu wykracza poza ramy bloga - zapraszam do kontaktu bezpośredniego z naszymi autorami.
2016-02-11
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

BLOG ARCHIWALNY

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)sprzedaż w internecie (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)poufność (5)dowody (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)art. 14 uśude (3)domeny (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję